Schoolboeken / шкільні підручники

На цьому сайті ви знайдете електронні книги шкільних підручників для всіх класів і предметів.
Op deze site vind je e-books van schoolboeken voor alle klassen en vakken.

(Afbeelding: lib.imzo.gov.ua)

Voor kinderen uit groep 1-8 en leerkrachten